İMAR RUHSAT İŞLEMLERİ

İmar İşleri

1. Müracat ve Ön İzleme:

İstenen Evraklar:

Mimari Proje
İmar Durumu(Güncel Onaylı)
Tapu(Güncel Onaylı)
Ölçü Krokisi
Projenin kayıt edildiği CD
Yapılan İşler:

Mimari projenin güncel onaylı tapu kaydına uygunluğunun kontrolü yapılır.
Ölçü krokisine ve imar durumunu uygunluğunun kontrolü yapılır.
Mimari projenin çizim standartlarına ve 3194 sayılı imar kanununda belirtilen hususlara uygunluğunun kontrolü yapılır.
''Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik'' hükümlerine göre mimari projede olması gereken hususların kontrolü yapılır.
Mimari projede hatalı ve eksiklikler var ise açıkça belirtilerek düzeltilmek üzere iade edilir.
Proje yukarıdaki hususlara uygun ise Y.İ.B.F alınmasına esas alan hesabı yapılarak ruhsat müracaatı için ilgilisine teslim edilir.
Gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra ruhsat dosyasında bulunması gerekli tüm evraklarla birlikte ruhsat müracaatı yapılır.

2. Ruhsat Dosyasında Bulunması Gerekli Evrak Ve Projeler:

Yapı Denetim Evrakları:

Y.İ.B.F.
Yapı Denetime ait banka dekontu
Yapı denetim izin belgesi(noter tastikli)
Denetçi evrakları(denetçi belgeleri,imza sirküleri,kimlik fot.)
Yapı denetim ile mal sahibi arasında yapılan sözleşme
Mal sahibi ile müteahhit arasında yapılan sözleşme
Yapı denetim taahhütnamesi
Yapı Sahibi Ve Arsaya Ait Evraklar:

Dilekçe
Tapu belgesi(güncel onaylı)
Ölçü krokisi(onaylı)
İmar durumu(güncel onaylı)
Yapı sahibine ait kimlik fotokopisi
Varsa ercumen kararları
Ön inceleme evrakları (alan hesabı, dosya kapağı,bakım föyü)
Projeler:

Mimari proje(5 adet)
Statik proje(5 adet)
Betonarme hesapları
Elektrik tesisat projesi(5 adet)
Sıhhi tesisat projesi(5 adet)
Telefon projesi(5 adet)
Isıtma sistemine göre: doğalgaz veya kalorifer projesi (5 adet)
Zemin etüdü
Asansör projesi (5 adet)
Yangın Algılama, söndürme ve tahliye projesi (5 adet)
Proje Müelliflerinin Belgeleri:

Mimar: sicil durum belgesi ve kimlik no
İnşaat mühendisi: sicil durum belgesi ve kimlik no
Elektrik mühendisi: sicil durum belgesi ve kimlik no
Makine mühendisi: sicil durum belgesi ve kimlik no
Jeofizik mühendisi: sicil durum belgesi ve kimlik no
Yapı Müteahhidi Ve Şantiye Şefine Ait Evraklar:

mal sahibi ile müteahhit arasında yapılan sözleşme(noterden)
Müteahhide ait ticaret odası belgesi
Müteahhide ait vergi levhası
Şirket imza sirküleri
Müteahhit kimlik fotokopisi
Şantiye şefi noter onaylı diploma fotokopisi
Şantiye şefi işe giriş evrakı (SGK'dan)
Şantiye şefi hizmet sözleşmesi
 

3.Ruhsat İşlemleri İçin Yapılan İncelemeler:

Ruhsat dosyası daha önce ön izleme evraklarında belirtilen hususlara göre ve 05.02.2009 tarih 26778 sayılı resmi gazetede yayımlanan ''Yapı Denetim Yönetmeliği'' esaslarına göre incelenir
Yangın algılama, söndürme ve tahliye projelerinin kontrolü için itfaiyeye görüş sorulur.
Sığınak Projelerinin kontrolü için il sivil savunma müdürlüklerine görüş sorulur.
Statik ve betonarme projeleri '' Deprem Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik'' de belirlenen hususlara uygunluğu kontrol edilir.
Elektrik, asansör, ısı yalıtım, sıhhi tesisatı ve kalorifer tesisatı projeleri yangın tesisat projeleri ilgili yönetmelik hükümlerine göre ve yapı denetim yönetmeliği proje kontrol formunda belirtilen hususlara göre kontrol edilir.


4.Ruhsat İşleri:

4.1 Yeni Yapı:

İstenen Evraklar:

Yapı denetim evrakları
Yapı sahibi ve arsaya ait evraklar
Projeler
Proje müelliflerinin belgeleri
Yapı müteahiti ve şantiye şefine ait belgeler
Yapılan işler:

Yapı alanına göre bina inşaat harçları hesaplanır
Otopark bedeli hesaplanır
Meclis tarafından belirlenen diğer harçlar hesaplanır
Adres kayıt işlemine göre yapı oluşturulur
Adres kayıt işlemine göre internet üzerinden ruhsat onay numarası alınır.
İki kat ve toplam alanı 200m² yi geçmeyen yapılar için 3194 sayılı kanunu ve ilgili yönetmelik hükümlerine göre ilgili teknik elemanların fenni mesuliyeti üstlendiğine dair taahhüt vermeleri halinde ruhsatlandırılır.


4.2. Orta Hasarlı Yapılar

İstenen Evraklar:

Tapu Kaydı (güncel onaylı)
PM tarafından hazırlanan onarım güçlendirme projesi
Bayındırlık ve İskân Müdürlüğü hasar tespit raporu
PM bürosu taahhüdü (noter onaylı)
PM evrakları 
Yönetim kurulu kararı ve yetki belgesi.
Yapılan İşler:

Belgelerin resmi ve eksiksiz olması kontrol edilir.
Sorumluluk PM bürolarının olmak üzere ruhsat verilir

 

4.3. Tadilat Ruhsatı:

İstenen Evraklar:

Tapu kaydı(güncel onaylı)
Tadilat projeleri(mimari,statik,tesisat vb.)
Yetkililerde değişiklik varsa güncellenmiş belgeler.
Yapılan İşler:

Binadaki değişiklikler yerinde kontrol edilir.
Her türlü harç hesapları yapılır.


4.4. Kaçak Yapılar

İstenen Evraklar:

Tapu (güncel onaylı)
Binanın kadastral tespiti ve yerleşim planı
İmar durumu (güncel onaylı)
Normal ruhsat evraklarının tümü
 
Yapılan İşler:

Mahallinde yapılmış olan inşaatın imar durumuna uygunluğu kontrol edilir.
Normal ruhsat için yapılan tüm işlemler sırasıyla yapılır.


5)Yapı Kullanma İzni (İskan) işlemleri: 

İstenen Evraklar:

Yapı Denetim Kurumlarının düzenlediği hak ediş ve iş bitirme evrakları 
Yapı denetim veya fenni mesul uygunluk raporu
Belediye ye borç olmadığına dair yazı
Sığınak raporu(varsa)
S.G.K. ilişik kesme belgesi
Asansör ruhsatı(varsa)
Vergi dairesi ilişik kesme belgesi
İtfaiye müdürlüğünden yangın, algılama, söndürme ve tahliye projeleri ile yangından korunma hakkında rapor
Yapılan İşler:

İmar ve şehircilik müdürlüğü tarafından mahallinde projeye uygunluk kontrolü
Tüm raporlar uygun olarak tamamlandıktan sonra yapı kullanma izin belgesi hazırlanır


6. KAT İRTİFAKI / KAT MÜLKİYETİ:

İstenen Evraklar:
634 sayılı kat mülkiyeti kanununun bazı maddeleri 5711 sayılı kanunla değişmiş olup en son 5912 sayılı kanunla tekrar değişikler olmuştur.

Hazırlanacak kat irtifakı projeleri bu yasada belirtilen hususlar açıkça belirtilmiş şekilde olacaktır.
Projede dış cepheler ve iç taksimatı bağımsız bölüm eklenti, otak yerlerin ölçüleri ve bağımsız bölümlerin konum ve büyüklüklerine göre hesaplanan değerleri ile oranlı ana payları kat,daire, iş bürosu gibi nevi ile bunların birden başlayıp sırayla giden numaralanması, bağımsız bölümlerin yapı inşaat alanı da açıkça görüntülenmek suretiyle proje müellifi mimar tarafından imzalanacaktır.
Projedeki bağımsız bölüm listesi aşağıdaki gibi hazırlanacaktır.

Kat No Bağ.Böl.No Niteliği Değeri Arsa Payı Alanı Maliki Eklentisi 
1 ...............
2 ...............
3 ...............
 

Yapılan İşler:

Belediyece proje onayı yapılacaktır.
Kadastro ve tapu sicil müdürlüğü tarafından istenen diğer belgeler tamamlandıktan sonra kat irtifakı tapu sicil müdürlüğü onayı ile gerçekleştirilecektir.
Kat irtifakı kurulan ve tüm bağımsız bölümlerin yapı kullanma izni (iskan) belgeleri alındıktan sonra tapu sicil müdürlüğüne müracaat edildiğinde kat mülkiyetine geçilecektir.


7. YAPI DENETİM BİRİMİ

Zemin Etütü İçin Yapılacak İşler:
Her parsel için dosyasına konulacak bir adet zemin etüt raporu hazırlanır.

Yeni bina ve kaçak yapılar için en az bir adet sismik ve bir adet sondaj çalışmasından oluşan(metre kareye göre bu sayı değişir) zemin etüt raporu hazırlatılır.
Ruhsat yenileme ve orta hasarlı yapılar için en az bir adet sismik çalışmadan oluşan zemin etüt raporu hazırlatılır.
Yeni Binalarda İstenecek Evraklar:

Zemin Etüdü
Statik Projeler 
Mimari Projeler
Kaçak Binalarda İstenecek Evraklar:

Beton basınç deney raporları( Karot deneyi)
Çelik çekme deney raporları
Zemin Etüdü
Statik Projeler 
Mimari Projeler

Orta Hasarlı Binalarda İstenecek Evraklar:

Beton basınç deney raporları(Karot deneyi)
Çelik çekme deney raporları
Zemin Etütü
Statik Projeler 
Mimari Projeler
Hakediş Ödemeleri:
Yapı denetim kuruluşları inşaatların seviyelerine göre hak edişlerini (6) taksit olarak alabilirler.
1. Taksit %1 0 ruhsat öncesi proje incelemesi olarak alırlar
Evrakları:

Hak ediş raporu
Personel çizelgesi fatura
Dekont
2.Taksit % 10 temel üstü koduna kadarolan kısım için
Evrakları:

Hak ediş raporları (onaylı)
Fatura (onaylı)
Dekont (onaylı)
Demir çekme deneyleri (onaylı)
Beton basınç deneyleri (onaylı)
Kalıp ve demir tutanağı (onaylı)
Beton demir tutanakları (onaylı)
3.Taksit % 40 sistem bölümü (kaba inşaat) 'ın tamamı
Evrakları:

Hak ediş raporu
Fatura 
Dekont
Personel çizelgesi(onaylı)
Kalıp ve demir tutanağı (onaylı)
Beton demir tutanakları (onaylı)
4.Taksit % 20 Çatı örgüsü

Dolgu duvarları
Kapı pencere kasaları tesisat alt yapısı dahil yapının sıvaya hazır duruma gelmesi aşaması
Hak ediş raporu
Fatura
Dekont
Personel çizelgesi
5. Taksit % 15 Mekanik ve elektrik tesisatı ile kalan yapı bölümü

Hak ediş raporları 
Fatura 
Dekont 
6.Taksit % 5 iş bitirme tutanağını ilgili idare tarafından onaylandıktan sonra (iskâna hazır olunca)

Hak ediş raporu
Fatura
Dekont
Personel çizelgesi

-----------------------------------------

 

İskan Başvuru Dilekçesi İnşaat Ruhsatı Müracaat Dilekçesi Kaçak Yapı Dilekçe Örneği Mimari Estetik Komisyonu


 

Kat İttifakı Dilekçe Örneği Tadilat Ruhsatı Dilekçe Örneği