MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ

 

Numan ŞİRİN
Mezarlıklar Müdürü

 

YETKİ, GÖREV ve SORUMLULUKLARI

Düzce Belediyesi sınırları içinde, cenaze ve gömme işlerinde Düzce Belediyesine bağlı Mezarlıklar Servisi bu yönetmelik çerçevesinde diğer kamu kurumları ile eşgüdüm içinde çalışır.
Mezarlıklar Servisi; Hastane, diğer sağlık kuruluşları, Adli Tıp, Savcılık tarafından; Gömme izin kağıdı ile sevk edilen ölülerin cenaze ve defin işlemlerini yapar. Bu işlemlerin dışında Düzce Belediyesi kuruluş şemasındaki evrak akışına uyar.
Düzce Belediyesi sınırları içinde bu yönetmeliğin kabulü tarihinden önce kurulmuş olan mahalli mezarlıklara defini yasaklamaya, yeni mezarlık alanları açmaya ve defin yasaklanan mezarlıklarda bulunan kemiklerin nakline Düzce Belediye Meclisi yetkilidir.
Düzce Belediye Meclisinin belirlediği yerler dışında defin yapılamaz. Defin yapıldığı takdirde bu işlem mahalli Polis Karakoluna bildirilerek Belediye Zabıtası ile müştereken önlenir.
Düzce Belediyesi sınırları içinde cenazelerle ilgili tüm faaliyetler kamu görevi olarak Belediyeye verilmiş olup, 5393 sayılı Belediye Kanunun 14. maddesinin (A) bendinde ise bu görevi yapar veya yaptırır denmekte olup, Belediye bu görevi yapar veya yaptırır. Kurum ve Kuruluşlar kendi mensuplarının cenazelerini, kurum ve kuruluşların araçları ile mezarlığa nakledebilirler.
Mezarlıklar Birimi ücret karşılığında taşraya cenaze nakli istemlerini olanakları ölçüsünde karşılar.
Yasalarla bildirimi zorunlu tutulan bulaşıcı hastalıklardan ölenlerin durumları defin muamelesi yapılırken Mezarlıklar Servisine bildirilir. Ayrıca; bu hastalıklardan ölenler için gerekli tedbirler defin ruhsatı verilen kurumlar tarafından alınır. (Kireçleme, İlaçlama vs.) bu hastalıklardan ölenler için hiçbir suretle ve hiçbir yolla taşraya nakil edilemezler.
Belediyenin Mezarlıklar Servisine, cenaze defni için müracaat eden vatandaşlar, görevlilere ÖLÜM BEYAN KAĞIDI'nı ibraz etmek zorundadır.
Cenaze memuru ölünün yakınına talep edilen hizmetlerle ilgili bilgileri sorarak; o gün için geçerli Belediye Meclisince saptanan fiyatlarla para irsaliyesini düzenler ve paranın tahsilini sağlar. Para makbuzunun numarasını Ölüm Beyan Kağıdına, Para İrsaliyesini kaydeder ve makbuzun aslını ölünün yakınına verir. Mezar tahsisi için gerekli Mezar Sözleşme Senedini düzenler ve gerekli yasal kayıtları yapar. Evrakları birleştirerek ilk nüshasını Mezarlıklar Servisine intikalini sağlar.
Ölünün yakını, tarafından ibraz edilen usulüne göre ve yetkili mercilerce düzenlenmiş Fakirlik İlmühaberi varsa Cenaze Memuru tarafından kabul edilir ve işlemi ücretsiz yapılır.
5 yıl içinde dolduğu halde üst yapısı tamamlanmayan Mezarın sahibi yazı ile uyarılır.
İlgili, üst yapımı talebinde bulunursa Mezarın üst yapımı için Mezarlıklar Müdürlüğünce ruhsat verilir. İlgilisi bulunmazsa veya ilgilisi bulunurda üst yapımı talebinde bulunursa bu mezarlar için parasız tahsis edilen mezarlıkların tabi olduğu kurallar uygulanır.
Mezarlıklar Servisinin bütün memur ve hizmetlileri Belediyelerin cenaze bürolarındaki görevliler cenaze sahiplerinin müspet taleplerine uymaya ve gereğini yerine getirmeye, onlara gerekli bilgiyi vermeye azami ölçüde gayret sarf eder.
Gömme işlemlerinden önce ve sonra yapılacak dini merasim, ölenin mensup olduğu dine göre, salahiyetli kişiler tarafından sevk ve idare edilir.
İslam cenazelerinin gömülmesi esnasında yapılacak dini merasimde Mezarlıklar Servisi kadrosundaki imamlar yetkilidir. Bu merasimin sevk ve idaresinde dışarıdan gelen Din görevlisi Servisin müsaadesiyle bu merasime iştirak edebilir.
Mezarlığa zarar verebilecek çocuk, hayvan ve benzerlerinin girmesini önlemek için mezarlıkların etrafının en az 2 m yüksekliğinde beton veya taş duvarla çevrilmesi ve bu duvarların daima muntazaman vaziyette bulundurulması sağlar,
Mezarlık sahası içerisinde gerekli sessizliği, temizliği ve düzeni sağlar,
Şehir Mezarlığının uygun yerlerinde, ayrı dine mensup insanlar için özel sahalar tahsis edilir. Ancak İslam Mezarları ile Gayrimüslim mezarları arasında yol gibi müsait mesafeler bırakılır ve Müslümanlara mahsus adalara Gayrimüslimler defin edilemez.
Mezarlıkta ücret tarifesi (Kefenleme, Mezar taşıma, Yıkama, Tabut, Mezar tahtası, Mezar açma-kapama, Morg) Düzce İli fiyat endeksleri göz önüne alınarak tespit edilir. Boş olarak tahsis yapılan mezarların ücretleri günlük defin yapılan Mezar ücreti ile mukayese edilemez. Ücretler Mezarlıklar Servisinin teklifi ve Belediye Meclisinin kabulü ile her bütçe yılı için yeniden tespit edilir.
Cenaze hizmetlerinin özelliği nedeniyle Belediyenin diğer birimleri gerektiğinde Mezarlıklar Servisinin görevlerine katkıda bulunmakla yükümlüdür.
Ücretli mezarlarda herhangi bir sebeple boşalma olursa (taşraya defin veya taşraya kemik nakli nedeniyle) bu mezarlar kayıtsız şartsız Belediyeye intikal edeceği gibi kullanılmayan mezarların bedelleri de hiçbir suretle tahsis sahibine iade edilmez.
İsme tahsisli Mezarlarda mezar sahibi başka yerde ölmüş ve defnedilmişse ismine tahsis edilmiş mezarına 1. derecede yakınlarından birinin (anne, baba, oğul, kız eş vb.) muvafakati ile cenaze defin edilebilir.
Mezar ustaları tarafından yapılan mezarlardan arta kalan taş, moloz, kum ve toprakların mezarlık sahası içinde bekletilmeden dışarıya çıkartılması ustalara aittir. Bu kurala uymayanlar hakkında Belediye Zabıtasınca 5326 sayılı Kabahatler Kanunu hükümleri uygulanır.
Mezar sahipleri mezarların alt (toprak) ve üstünü yaptırmak istedikleri zaman, Mezarlıklar Servisince yeterliliği bilinen bir usta ile anlaşma yaparak işlemi gerçekleştirilir.
Mezar ustaları mezarların alt ve üst yapımına başlamadan önce ücretlerini Belediye veznesine yatırarak inşaat ruhsatını almak zorundadırlar. Ancak tatil günlerinde vezne kapalı olduğundan Mezarlık Servisinden müsaade alarak mezar inşaatına başlayabilir.
Mezarlıkların üst yapımlarının boyutları; boy 2 m, en 1,2 m, yükseklik 0,75 m'yi geçmeyecek şekilde yapılacaktır. Denetimler Müdürlük elamanlarınca yürütülür. Biçim ve ölçülere aykırı olarak yapılan mezarların yıkımı Müdürlüğün teklifi üzerine Belediye Encümeninin kararı ile gerçekleşir. Bu kararı uygulamaya Mezarlıklar Servisi yetkilidir.
İşgaliye ücretleri en geç 10 gün içerisinde ödenir. Bu süre içerisinde ödenmeyen işgaliye ücretleri ödenmeyen kamu alacaklarının tahsili ile ilgili yasa hükümlerine göre tahsil edilir.
Resmi tatil günlerinde Mezarlığın günlük ihtiyacını görecek sayıda işçi, memur ve hizmetlerinin görev başında bulunması zorunludur. Bu personelin çalışmalarının karşılığının mesai şeklinde ödenmesi mümkün olmuyorsa, Müdürlükçe hazırlanacak nöbet cetveline göre diğer haftalar içerisinde izin verilmek şeklinde karşılanır.
Mezarlıklar Servisi bünyesinde istihdam edilen görevliler ücretlerini veya maaşlarını almakta olduklarından, her ne ad altında olursa olsun, bahşiş ve hediye alamazlar. Aksi halde usulsüz hareketleri tespit edilenler hakkında yasal işlem yapılır.
Mükerrer definlerde üst yapısı yapılmış mezarların açılıp ikinci define müsait hale getirilmesi ustalık gerektirdiğinden cenaze sahibi bir mezar ustası ile anlaşarak yeniden cenaze konulacak şekilde mezarı açtırır.
Vatandaşın Mezarlık hakkındaki duyarlılığı göz önüne alınarak Mezarlıklarda istenilmeyen durumların meydana gelmemesi için Mezarlık alanının geceleri aydınlatılması, duvarlarının daima muntazam halde bulundurulması, bekçi sayısının gece ve gündüz yeterli miktarda olması zorunludur.
Mezarlık dâhilindeki anayollar ve ara yollar, su dağıtım şebekeleri daima bakımlı ve ihtiyaca cevap verebilecek şekilde hazır bulundurulur.
Defin yapılan adaların etrafı definden sonra ağaçlandırılır, asfaltlanır, bordür taşı çekilir ve ada içerisindeki patika yollar plaka taşlarla döşenir.
Mezarlıklarda Mezarların sel altında kalmaması için gereken yerlere havzanın büyüklüğüne göre kanallar inşa edilir.
Mezarlığı şehre bağlayan anayollar Belediye tarafından daima bakımlı halde bulundurulur.
Güneş battıktan sonra Mezarlıklara hariçten kimse giremez. Görevliler bu süre içerisinde misafir kabul edemezler.
Mezarlıklarda defin edilen ölülerin Gömme İzin Kağıdı, Ölüm Beyan Kağıdı, Para İrsaliyesi ve Sözleşmeden oluşan evrakları Müdürlükçe fihrist, kütük ve tahakkuk defterlerine işlendikten sonra zarflanarak arşivlenir.
Ziyaretçiler mezarlıkların maddi ve manevi kurallarına uymak zorundadırlar. Aksi davranışta bulunanlar derhal mezarlıktan çıkartıldığı gibi haklarında yasal işlem yapılır.
Mezarlıklar Servisinin görevlerine giren işlerle ilgili bağışlar bütçenin mezarlıklar hasılatı bölümüne gelir olarak kaydedilir ve bu amaçla harcanır.
Mezar yeri kullanma belgesi üçüncü şahıslara devredilemez.
Düzce Belediye Başkanlığı bünyesinde görev yapan personeller (işçi-memur) görevleri esnasında vefat etmeleri durumunda ücretsiz olarak defnedilirler.Mezar yeri kullanma belgesi ve mezar yeri yapım izin belgesi, bedelsiz verilir. İl dışına gidecek olan cenazelerden nakil ücreti alınmaz.
Sıra mezarlıklarda dolu yanı boş veya direkt boş mezar yeri kullanma belgesi alanlar, belgeyi aldıkları tarihten itibaren 1 (bir) yıl içerisinde mezar yapım belgesi alarak, mezarı yaptırmak ve baş taşı koymak zorundadır. Yaptırmadıkları taktirde haklarını kaybederler. Bu durum arşiv kayıtlarına şerh olarak işlenir.