DUYURULAR
21-06-2021 16:10

DÜZCE BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

DÜZCE BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

              Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıdaki listelerde belirtilen mesken ve asra niteliğindeki taşınmazlar, 2886 Devlet İhale Yasasının 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü Arttırmayla satılacaktır. İhale 06 Temmuz 2021 Salı günü aşağıda belirtilen saatlerde Düzce Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda, Encümen huzurunda yapılacaktır.

        İhale edilecek mülklere ait geçici teminat tutarları %3 oranında olup, Meskenlerde Katma Değer Vergisi %1 alınacaktır. Katma Değer Vergisi Kanunun 17/4-r maddesi uyarınca (KDV‘den istisna) muaf olan gayrimenkuller listede belirtilmiş olup tahmini satış bedelleri ve ihale teminat tutarları, aşağıda olduğu gibidir.

NO

MAHALLE

ADA

PARSEL

HİSSE

M2

CİNSİ

TAHMİN EDİLEN BEDEL

GEÇİCİ TEMİNAT TUATARI

İHALE SAATİ

1

ARAPÇİFTLİĞİ

139

8

TAM

757.19

ARSA

416,454.50TL

12,493.64 TL

15:00

2

AZMİMİLLİ

220

1

TAM

2206.18

ARSA

4,412,360.00TL

132,370.80 TL

15:30

 

İhaleye Katılmak İçin İstenen Belgeler:

*  Kanuni ikametgâh belgesi (Şirketlerde aranmaz)

* İsteklinin tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliği temsilen noter tasdikli yetki belgesinin ve imza sirküleri, Ticaret Sicil Gazetesi, Vergi Levhası, Ticaret Odası Kaydı ibraz edilmesi.

* Ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi ve ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesi.

* İstekli adına vekâleten iştirak ediliyor ise, asıl isteklinin adına başvurmaya yetkili olduğuna dair noter onaylı vekâletname ve noter onaylı imza beyannamesi vermesi.

* 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’ nun 26. maddesinde belirtilen değerlerde yukarıda yazılı teminat tutarlarının verilmesi.

* İsteklinin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu gereğince ihalelerden yasaklı olmadığına dair yazılı beyanı ve idareye borcu olmadığına dair borcu yoktur yazısı.

 

İhaleye katılmak isteyenler teminatlarını ve yukarıda belirtilen belgelerini “Alındı Belgesi” karşılığında ihale günü ve saatine kadar Yazı İşleri Müdürlüğü’ ne teslim edebilirler.

İstekliler bu işe ait şartnameyi ihale günü ve saatine kadar her gün mesai saatleri içerisinde Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’nde görülebilir ve temin edebilirler. İlan olunur.

Dr. Faruk ÖZLÜ

Belediye Başkanı