DUYURULAR
27-08-2020 13:35

DÜZCE BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN İHALE İLANI

DÜZCE BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

İHALE İLANI

        Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıdaki listelerde belirtilen mesken ve asra niteliğindeki taşınmazlar, 2886 Devlet İhale Yasasının 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü Arttırmayla satılacaktır. İhale 8 Eylül 2020 salı günü aşağıda belirtilen saatlerde Düzce Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda, Encümen huzurunda yapılacaktır.

        İhale edilecek mülklere ait geçici teminat tutarları %3 oranında olup, Meskenlerde Katma Değer Vergisi %1 alınacaktır. Katma Değer Vergisi Kanunun 17/4-r maddesi uyarınca (KDV‘den istisna) muaf olan gayrimenkuller listede belirtilmiş olup tahmini satış bedelleri ve ihale teminat tutarları, aşağıda olduğu gibidir.

5 Adet Arsa 1 Adet İşyeri Satış Listesi

SATIŞA KONU ARSA PARSELLER LİSTESİ

No

İlçe

Mahalle

Ada No

Parsel No

Tapu Alanı

Nitelik

Tahmin Edilen
Bedel

GEÇİCİ TEMİNAT TUTARI

İHALE SAATİ

1

MERKEZ

BEYCİLER

555

4

5531.86

ARSA

1,659.558.00 TL

49.787,00 TL

14:00

2

MERKEZ

ŞIRALOK

2163

4

1360.38

ARSA

408,000.00 TL

12.240,00 TL

14:20

3

MERKEZ

ARAPÇİFTLİĞİ

0

806

2081.85

ARSA

624,555.00 TL

18.737,00 TL

14:40

4

MERKEZ

KAZUKOĞLU

1577

2

1485.72

ARSA

520,002.00 TL

15.601,00 TL

15:00

5

MERKEZ

KÖRPEŞLER

0

534

430.21

ARSA

210,105.00 TL

6.304,00 TL

15:20

 

 

SATIŞA KONU İŞYERİ LİSTESİ

No

İlçe

Mahalle

Ada No

Parsel No

Bağımsız
Böl. No

Nitelik

Tahmin Edilen
Bedel

GEÇİCİ TEMİNAT TUTARI

İHALE
SAATİ

1

MERKEZ

CEDİDİYE

132

37

9

DUBLEKS
İŞYERİ

1.100.000,00 TL

33.000,00 TL

15:40

 

 

İhaleye Katılmak İçin İstenen Belgeler:

*  Kanuni ikametgâh belgesi (Şirketlerde aranmaz)

* İsteklinin tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliği temsilen noter tasdikli yetki belgesinin ve imza sirküleri, Ticaret Sicil Gazetesi, Vergi Levhası, Ticaret Odası Kaydı ibraz edilmesi.

* Ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi ve ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesi.

* İstekli adına vekâleten iştirak ediliyor ise, asıl isteklinin adına başvurmaya yetkili olduğuna dair noter onaylı vekâletname ve noter onaylı imza beyannamesi vermesi.

* 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’ nun 26. maddesinde belirtilen değerlerde yukarıda yazılı teminat tutarlarının verilmesi.

* İsteklinin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu gereğince ihalelerden yasaklı olmadığına dair yazılı beyanı ve idareye borcu olmadığına dair borcu yoktur yazısı.

 

İhaleye katılmak isteyenler teminatlarını ve yukarıda belirtilen belgelerini “Alındı Belgesi” karşılığında ihale günü ve saatine kadar Yazı İşleri Müdürlüğü’ne teslim edebilirler.

İstekliler bu işe ait şartnameyi ihale günü ve saatine kadar her gün mesai saatleri içerisinde Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’nde görebilir ve temin edebilirler. İlan olunur.

                                                                                                            

                                                                                                                                              Faruk ÖZLÜ

                                                                                                                                               Belediye Başkanı