DUYURULAR
03-10-2023 12:21

DÜZCE BELEDİYE BAŞKANLIĞI’ NDAN DUYURU

DÜZCE BELEDİYE BAŞKANLIĞI’ NDAN

 

        Mülkiyeti Belediyemize ait cinsi ve nitelikleri aşağıdaki listede belirtilen 5 adet taşınmazın, 2886 Devlet İhale Yasasının 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü Arttırmayla satılacaktır. İhale 24 Ekim 2023 Salı günü aşağıda belirtilen saatlerde Düzce Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda, Encümen huzurunda yapılacaktır.

        İhale edilecek mülklere ait geçici teminat tutarları %3 oranında olup, Katma Değer Vergisi Kanunun 17/4-p maddesi uyarınca (K.D.V.‘den istisna) K.D.V. muaf olup tahmini satış bedelleri ve ihale teminat tutarları, aşağıda olduğu gibidir.

 

5Adet Arsa Satış Listesi

 

NO

MAHALLE

ADA

PARSEL

M2

CİNSİ

MUHAMMEN BEDEL

GEÇİCİ TEMİNAT TUATARI

İHALE SAATİ

1

NALBANTOĞLU

2414

9

1306.57

 

ARSA

₺4,246,352.50

₺127,390.58

16:00

2

BEYCİLER

726

17

1277.03

 

ARSA

₺3,575,684.00

₺107,270,52

16:15

3

BEYCİLER

727

16

1344.05

 

ARSA

₺4,412,516.15

₺132,375.48

16:30

4

BEYCİLER

728

11

780.18

ARSA

₺2,535,585.00

₺76,067.55

 

16:45

5

BESLANBEY

1591

23

2751.16

ARSA

 

₺18,799,584.16

 

 

₺563,987.52

 

 

17:00

 

İhaleye Katılmak İçin İstenen Belgeler:

            * Kanuni ikametgâh belgesi (E-Devlet veya Nüfus Müdürlüğü'nden)

             * Nüfus kayıt örneği (E-Devlet veya Nüfus Müdürlüğü'nden)

* İsteklinin tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliği temsilen noter tasdikli yetki belgesinin ve imza sirküleri, Ticaret Sicil Gazetesi, Vergi Levhası, Ticaret Odası Kaydı ibraz edilmesi.

* Ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi ve ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesi.

* İstekli adına vekâleten iştirak ediliyor ise, asıl isteklinin adına başvurmaya yetkili olduğuna dair noter onaylı vekâletname ve noter onaylı imza beyannamesi vermesi.

* 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’ nun 26. maddesinde belirtilen değerlerde yukarıda yazılı teminat tutarlarının verilmesi.

* İsteklinin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu gereğince ihalelerden yasaklı olmadığına dair yazılı beyanı ve idareye borcu olmadığına dair borcu yoktur yazısı.

*İhaleye katılmak isteyenler teminatlarını ve yukarıda belirtilen belgelerini “Alındı Belgesi” karşılığında ihale günü ve saatine kadar Yazı İşleri Müdürlüğü’ ne teslim edebilirler.

       * İhaleye ilişkin şartname ve ekleri Düzce Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğünden 500 TL (BeşyüzTürklirasi) makbuz alındısı karşılığında mesai saatleri içerisinde alınabilir. İstekliler İhaleye ilişkin şartnameyi emlak istimlâk müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde bedelsiz olarak görebilir. İlan olunur.

                                                                                                           

                                                                                                                                    Dr. Faruk ÖZLÜ

                                                                                                                                               Belediye Başkanı